Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SCHMIDT
Alle door u als opdrachtgever aan Advocatenkantoor Schmidt verstrekte opdrachten, waaronder aanvullende en vervolgopdrachten, worden uitsluitend door Advocatenkantoor Schmidt als opdrachtnemer aanvaard, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Schmidt geschiedt. Onder de naam Advocatenkantoor Schmidt is werkzaam mr. M.H. Schmidt, advocaat.

De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Advocatenkantoor Schmidt zal zich inspannen om het beoogde en besproken resultaat te bereiken maar garandeert niet dat dit resultaat zal kunnen worden bereikt. De opdracht zal persoonlijk door mr M.H. Schmidt worden uitgevoerd. Bij de uitvoering zal mr Schmidt u op de hoogte houden van ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak. De opdrachtgever is ook gehouden wijzigingen onverwijld aan advocatenkantoor Schmidt door te geven (bijvoorbeeld een adreswijziging).

Advocatenkantoor Schmidt zal, mede gelet op de gedragscode voor advocaten in het personen en familierecht, de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation- benadrukken en zal steeds van die benadering uitgaan.

Op opdrachten die betrekking hebben op het personen- en familierecht, is in het bijzonder de gedragscode voor advocaten in het Personen- en Familierecht van toepassing. Deze gedragscode kunt u hier raadplegen: https://www.advocatenkantoorschmidt.nl/algemene-voorwaarden/gedragscode-personen-en-familierecht

De opdracht kan door de opdrachtgever steeds worden opgezegd. De opdrachtnemer kan dat uitsluitend doen vanwege gewichtige redenen en indien Advocatenkantoor Schmidt op redelijke gronden niet bereid is om de opdracht volgens de wensen van opdrachtgever (verder) uit te voeren.

Advocatenkantoor Schmidt heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schmidt is beperkt tot de bedragen die in een voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Schmidt voor uitkering in aanmerking komen met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Schmidt in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijk beperkt tot een bedrag van het door
Advocatenkantoor Schmidt voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW, zulks met een maximum van € 10.000,–. Indien u hierop prijsstelt, zijn wij gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Advocatenkantoor Schmidt zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk met u overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van uw opdracht is het mogelijk dat derden worden ingeschakeld die hun aansprakelijk in verband hiermee wensen te beperken. Advocatenkantoor Schmidt is dienaangaande gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schmidt voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

De rechtsverhouding tussen u en Advocatenkantoor Schmidt wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Advocatenkantoor Schmidt is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Onoplosbaar gebleken problemen evenals niet (geheel) betaalde declaraties, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Op deze algemene voorwaarden kunnen, naast Advocatenkantoor Schmidt, ook alle personen en/of bedrijven die bij de uitvoering van enige opdracht van u zijn ingeschakeld, een beroep doen.

De kosten van de werkzaamheden zullen u op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief, zulks vermeerderd met BTW.

Jaarlijks, per 1 januari, wordt het tarief herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het CPI alle huishoudens. Daarnaast zullen aan u worden doorbelast de door Advocatenkantoor Schmidt in het kader van de uitvoering van uw opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van een ingeschakelde derden of griffierechten en leges.

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Voorschotdeclaraties dienen per omgaande te worden voldaan.

Het eerste gesprek (de intake) is vrijblijvend en kosteloos indien hieruit geen opdracht volgt. In de andere gevallen valt het eerste gesprek onder de opdracht en zal dan ook onder de toevoeging vallen danwel in rekening gebracht worden.

Indien u om welke reden dan ook op enig moment niet tevreden bent over de dienstverlening van Advocatenkantoor Schmidt, dan verneemt Advocatenkantoor Schmidt dat graag zo spoedig mogelijk van u.

Amsterdam d.d. 15 oktober 2020