Ouderschapsplan

Sinds de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding d.d. 1 maart 2009 dienen ouders met kinderen bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen, dit met als doel het ouderschap na echtscheiding te bevorderen.

Een ouderschapsplan moet op grond van de wet (art 815 lid 3 Rv) in elk geval afspraken bevatten over:

“de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht op omgang vormgeven;

de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het

vermogen van de minderjarige kinderen; de kosten van de verzorging en de opvoeding van de minderjarige kinderen.”

Een verzoekschrift tot echtscheiding wordt in beginsel niet eerder behandeld dan wanneer een ouderschapsplan is ingediend bij de rechtbank. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Groningen, 12 oktober 2010, ECLI:NL:RBGRO:2010:BO2900:

“De verplichting tot het overleggen van een ouderschapsplan, gesanctioneerd met een eventuele niet-ontvankelijkheid van het echtscheidingsverzoek, moet volgens de wetgever een – dwingende – stimulans zijn voor ouders om ook daadwerkelijk zoveel mogelijk invulling te geven aan deze voortgezette gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid. Ouders worden er toe aangezet zich voorafgaand aan de echtscheiding te bezinnen op hun toekomst als ouders na deze echtscheiding.”

Wat nu te doen als een van de ouders niet wil meewerken aan het opstellen van een ouderschapsplan, bijvoorbeeld omdat diegene misschien juist vanwege de echtscheiding emotioneel hier nog niet aan toe is?

Als ouders niet in staat zijn om tezamen een deugdelijk ouderschapsplan op te stellen, dan bestaat, ondanks de hiervoor besproken uitspraak van de rechtbank Groningen, toch de mogelijkheid om een verzoekschrift echtscheiding in te dienen bij de betreffende rechtbank met daarbij dan een eenzijdig opgesteld ouderschapsplan. Hierbij zal de verzoekende partij dan moeten toelichten waarom het niet mogelijk is gebleken om een gemeenschappelijk ouderschapplan in te dienen. In veel gevallen zal de rechtbank dan toch tot inhoudelijke behandeling van de echtscheiding overgaan.