Marokkaanse echtscheiding en advocaat

In dit artikel zal ik in het bijzonder de Marokkaanse echtscheiding behandelen, maar voor Turkse mensen kan dit artikel ook informatief zijn en in veel gevallen geldt in hoofdlijnen hetzelfde.

Advocatenkantoor Schmidt ontvangt veel mensen van Marokkaanse afkomst met het verzoek namens hen de echtscheiding in behandeling te nemen. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden, procedure en kosten van een Marokkaanse scheiding met hulp van een advocaat.

Voorwaarden en benodigdheden

Om in Nederland de echtscheiding te kunnen aanvragen maakt het niet uit waar het huwelijk is gesloten maar waar partijen woonachtig zijn. Indien de verzoeker van de echtscheiding in Amsterdam woont, dan is de rechtbank van Amsterdam bevoegd om de echtscheiding in behandeling te nemen.

Ook voor een Marokkaanse echtscheiding geldt de regel dat alleen maar gesteld hoeft te worden dat er sprake is van duurzame ontwrichting. Het is dus niet nodig dat de ene partij de andere partij beschuldigd van bijvoorbeeld overspel of mishandeling of wat dan ook.

Wel is van belang dat tijdig bij de advocaat een afschrift van de huwelijksakte, die met het verzoek echtscheiding bij de rechtbank moet worden ingediend, wordt aangeleverd. Dat afschrift van die huwelijksakte mag na afgifte niet ouder zijn dan drie maanden. Er kan dus niet worden volstaan met het afgeven dan de huwelijksakte zoals die indertijd in Marokko is opgemaakt.

Meestal verwijst Advocatenkantoor Schmidt de klanten naar het Marokkaanse consulaat aan de Vondelstraat 65-67, 1054 GK Amsterdam.
U kunt met het Marokkaanse consulaat telefonisch een afspraak maken: 020 618 1786.

De huwelijksakte dient meestal nog vertaald te worden. Advocatenkantoor Schmidt werkt ten deze samen met Arabika Vertalingen en Diensten. Arabika biedt onder andere vertaaldiensten en zit aan de Overtoom 119A/1054 HE, Amsterdam, tel: 0031 204890993. U kunt zelf met Arabika contact opnemen om een afspraak te maken.

Zodra u de huwelijksakte heeft verkregen en die eventueel is vertaald kan de echtscheiding worden aangevraagd.

De procedure

Bij de echtscheiding kan verder verzocht worden om partneralimentatie, toewijzing van het exclusieve gebruik van de echtelijke woning (voortgezet gebruik van zes maanden na inschrijving echtscheiding), de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en beslissingen omtrent de kinderen. De beslissingen die de rechtbank neemt in haar uitspraak (echtscheidingsbeschikking) worden nevenvoorzieningen genoemd en zijn wettelijk bepaald.

Ten aanzien van de kinderen moeten tegenwoordig ouders tezamen een ouderschapsplan opstellen. In dit ouderschapsplan moet minimaal geregeld worden:

  • Bij wie het kind of de kinderen hun hoofdverblijf zullen krijgen
  • Hoe de zorgregeling eruit zal zien (omgangsregeling)
  • Eventuele kinderalimentatie

Ouders kunnen er ook voor kiezen de kinderen zoveel mogelijk 50/50 bij ieder van hen te laten verblijven. Dit wordt co-ouderschap genoemd. Hiervoor is het wel aan te bevelen dat de ouders dicht bij elkaar blijven wonen. Verder wordt in het ouderschapsplan de eventuele kinderalimentatie vastgelegd die de ene ouder aan de andere (waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben) dient te gaan betalen en tot slot worden in het ouderschapsplan afspraken gemaakt over het gedeelde gezag en de invulling hiervan. Beide ouders behouden in principe het gezag over hun kinderen en het is dus van belang dat zij afspraken maken over bijvoorbeeld doktersbezoek en schoolkeuze en de informatie die zij over en weer dienaangaande dienen uit te wisselen.

Bij dit alles kan Advocatenkantoor Schmidt u vanzelfsprekend met deskundige hulp bijstaan. Partner- en kinderalimentatie zullen zorgvuldig worden berekend volgens de daartoe geldende tremanormen en over de verdeling zult u eveneens vakkundig worden geïnformeerd en bijgestaan.

Indien de echtscheiding leidt tot (grote) spanningen

Mocht het voornemen van de echtscheiding leiden tot grote spanningen thuis dan kan Advocatenkantoor Schmidt namens u een voorlopige voorziening aanvragen waarbij het uitsluitend gebruik van de woning kan worden gevraagd met voorlopige toewijzing van de kinderen en vaststelling van (kinder-) alimentatie. Advocatenkantoor Schmidt kan dit al binnen een week aanvragen zodat binnen enkele weken hierover door de rechtbank al een beslissing wordt genomen. Deze uitspraak (beschikking voorlopige voorzieningen) blijft geldig totdat de echtscheiding officieel is geworden en dat is meestal pas vele maanden later.

Rustige afwikkeling van de echtscheiding

Het is echter ook mogelijk dat u met uw ex-partner de echtscheiding op een rustige en simpele manier wenst af te wikkelen. Het is mogelijk dat u tezamen de echtscheiding aanvraagt. Het grote voordeel hiervan is dat al binnen enkele weken na indiening van het gezamenlijke verzoek echtscheiding de echtscheiding kan worden uitgesproken.

Afwikkeling via een referteverklaring (instemmingsverklaring)

Een derde optie is dat de ene partij de echtscheiding aanvraagt en hiertoe Advocatenkantoor Schmidt inschakelt en de andere partij zoveel mogelijk in de te maken afspraken wordt gekend en ook rekening wordt gehouden met de belangen van de andere partij zodat na indiening van het verzoekschrift echtscheiding de andere partij een zogenaamde referteverklaring (instemmingsverklaring) kan indienen, waarmee dan in de meeste gevallen geen mondelinge behandeling hoeft plaats te vinden en de echtscheiding ook in redelijke korte tijd kan worden uitgesproken.

Mocht de andere partij (uw ex-partner) wel verweer willen voeren op hetgeen u heeft gevraagd bij verzoekschrift echtscheiding dan zal uw ex-partner een eigen advocaat moeten inschakelen en hiertoe een verweerschrift kunnen indienen. Bij dit verweerschrift kan uw ex-partner dan ook zelf verzoeken doen. Uiteindelijk zal dan na enkele weken tot maanden de zaak voor de rechtbank (Amsterdam) mondeling worden behandeld.

Griffierecht

Bij indiening van het verzoekschrift echtscheiding en ook bij indiening van het verweerschrift echtscheiding (maar ook bij indiening van de processtukken met betrekking tot voorlopige voorzieningen) betaalt u aan de rechtbank griffierecht. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en u een toevoeging heeft verkregen bedraagt het griffierecht momenteel €79 anders €288. Indien u uitsluitend een referteverklaring laat indienen is er geen griffierecht verschuldigd. Met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand zie hieronder, onder het kopje kosten.

De mondelinge behandeling

Advocatenkantoor Schmidt zal met u alle mogelijkheden bespreken en de betreffende processtukken opstellen (verzoekschrift of verweerschrift) en zal vanzelfsprekend met u meegaan naar de mondelinge behandeling. Ruim voor de mondelinge behandeling zal Advocatenkantoor Schmidt met u de zaak bespreken en de stukken doornemen en met u de zitting voorbereiden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u met een goed gevoel daar naartoe zult gaan.

Bij de mondelinge behandeling, die doorgaans ongeveer een uur duurt, zult u één rechter aantreffen met daarnaast een griffier die alles zal noteren. De zitting is met gesloten deuren hetgeen betekent dat geen familie of andere mensen mee naar binnen mogen. Meestal zal de rechter eerst de advocaten het woord geven op de processtukken toe te lichten, daarna zal de rechter nog vragen stellen zowel aan de advocaten maar ook aan u. Als laatste zult u dan nog zelf wat mogen vertellen voor zover u dat wenst. Er wordt niet meteen uitspraak gedaan. De uitspraak (de echtscheidingsbeschikking) volgt pas na enkele weken en wordt aan de advocaat verzonden.

Inschrijving echtscheiding

Nadat de echtscheiding is uitgesproken dient de echtscheiding nog te worden ingeschreven in het daartoe bestemde bevolkingsregister te Den Haag. Als dit heeft plaatsgevonden en zult u binnen een week de kennisgeving van echtscheiding ontvangen waarmee de echtscheiding officieel is geworden en is afgerond. Maar daaraan voorafgaand dient wel eerst nog door beide partijen een akte van berusting tevens verzoek inschrijving van de echtscheiding te worden ondertekend. Dit is nodig omdat anders de hoger beroepstermijn van drie maanden moet worden afgewacht.

Hoger beroep

U kunt tegen de echtscheidingsbeschikking althans tegen de zogenaamde nevenvoorzieningen ook hoger beroep instellen binnen drie maanden nadat de echtscheidingsbeschikking is betekend en gepubliceerd in de Staatscourant. Een hogere rechter (of in hoger beroep soms drie rechters) van het Gerechtshof Amsterdam zal dan de procedure nog eens overdoen en opnieuw zal dan een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Echtscheiding inschrijven in Marokko

De echtscheiding is niet automatisch ook in Marokko geldig. Hiertoe dient eerst de echtscheidingsbeschikking in Marokko via een (eenvoudige) gerechtelijke procedure te worden erkend. Hiertoe is de beëdigde vertaling van de echtscheidingsbeschikking en het bewijs inschrijving nodig. Verder zullen die stukken dan door de rechtbank moeten worden gelegaliseerd. Ik verwijs op deze plek naar het vertaal en adviesbureau Arabika (zie onder voorwaarden en benodigdheden).

Kosten

Advocatenkantoor Schmidt is een in het familierecht gespecialiseerd kantoor met jarenlange ervaring. Toch heeft dit kantoor gemeend, ondanks de hoge kwaliteitseisen, te moeten werken met een gematigd uurtarief, zodat juist ook de rechtszoekende die net niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand een advocaat kan betalen en dus geholpen kan worden!

Eerst zal altijd gekeken moeten worden of u in aanmerking komt voor de inkomens afhankelijke gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien dit het geval is wordt een zogenaamde toevoeging verleend en is de rechtszoekende slechts de eigen bijdrage verschuldigd plus eventuele kosten zoals griffierecht.

Voor de minima geldt dan nog eens dat in veel gevallen de eigen bijdrage grotendeels kan worden vergoed door de gemeente Amsterdam (bijzondere bijstand, DWI). Advocatenkantoor Schmidt regelt zowel de toevoeging als de bijzondere bijstand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan dient u rekening te houden met het uurtarief van de advocaat. Advocatenkantoor Schmidt heeft dusdanig op kantoorkosten en dergelijke bezuinigd, dat een vast uurtarief van momenteel €125 ex btw is gegarandeerd.

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of bent u op zoek naar een advocaat voor hulp bij een Marokkaanse echtscheiding? Advocatenkantoor Schmidt nodigt u hierbij vriendelijk uit om telefonisch contact op te nemen: 020 77 66 798. U zult dan meteen kosteloos door een advocaat te woord worden gestaan en eventueel kan meteen een afspraak worden gemaakt.
U kunt desgewenst ook een e-mail sturen naar: info@advocatenkantoorschmidt.nl

Deel dit artikel: