Uit elkaar met kind

Een echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de betrokken kinderen. Als er sprake is van ernstige ruzie kan het lastig zijn om goede afspraken te maken. Bijstand van een mediator of echtscheidingsadvocaat is dan onontbeerlijk. Voor mr. M. H. Schmidt is het welzijn van de kinderen leidend in de gesprekken en de te maken afspraken. Soms kunnen partners echt totaal niet meer overleggen en dan kan Advocatenkantoor Schmidt bijvoorbeeld eenoudergezag aanvragen en adviseren over een omgangsregeling met baby en zeer jong kind, zoals het weigeren van een omgangsregeling met een vader. Het is dan aan de rechter om over deze zaken te beslissen.

In de meeste gevallen komt het niet zover. In Nederland geldt dan ook het uitgangspunt dat ouders met kind die uit elkaar gaan samen het ouderlijk gezag over de kinderen blijven houden. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Bij een echtscheidingsverzoek of verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap is het daarom verplicht een ouderschapsplan te overleggen. In een ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken opgesteld over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop partners elkaar consulteren en informatie uitwisselen over belangrijke zaken die de kinderen betreffen (schoolkeuze, medische behandeling) en de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie en kosten kinderopvang).

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is de mening van het kind ook belangrijk. De rechter beslist pas als een minderjarig kind van twaalf jaar of ouder in de gelegenheid is gesteld zijn mening te geven over de regelingen. Bij hele jonge kinderen is het voldoende dat het aan hen wordt medegedeeld, terwijl er bij oudere kinderen ook echt mag worden verlangd dat ouders overleg met hen hebben. Advocatenkantoor Schmidt helpt bij het opstellen van een ouderschapsplan en kan aanpassingen maken als er na een bepaalde tijd veranderingen zijn opgetreden, zoals een verhuizing.

Kinderen hebben recht op contact met hun ouders, ook al heeft maar een van beide ouders het gezag. De ouders houden altijd het recht op consultatie en informatie over hun kinderen. Een alleenstaande moeder met eenoudergezag staat bijvoorbeeld in haar rechten om zelf de beslissingen te nemen, maar zal wel verplicht zijn om eerst de mening van de andere ouder te vragen. Als de in het ouderschapsplan gemaakte afspraken niet worden nagekomen is het noodzakelijk om een familierechtadvocaat in te schakelen die de zaak aan de rechter voorlegt. Deze zal een beslissing nemen in het belang van het kind.

 

Baby

Het komt geregeld voor dat al kort na de geboorte van een kind de relatie tussen de ouders strandt. De baby blijft in de meeste gevallen bij de moeder. Ook dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld. Het kan voorkomen dat ouders het niet eens worden en dat de rechter uitspraak doet over hoofdverblijf, kinderalimentatie en een omgangsregeling van de vader met de baby. In deze situatie blijkt het voor de jonge moeder soms lastig om de omgang met het jonge kind toe te staan, bijvoorbeeld omdat zij geen vertrouwen heeft in een zelfstandige omgang van de vader met het kind.

Het jonge kind moet ook de kans kunnen krijgen zich aan de vader te hechten. In een gerechtelijke procedure kan de Raad voor de Kinderbescherming uitkomst bieden. Door tussenkomst van de Raad kan er begonnen worden met de opbouw van een omgangsregeling tussen de vader en de baby. In ieder geval is de Raad voor de Kinderbescherming in staat om zowel de ouders onderling als de relatie ouder kind te onderwerpen aan een deskundig onderzoek, zodat in zekere zin zowel de vader als de moeder geholpen worden. Soms kan het Omgangshuis uitkomst bieden en zal de vader de eerste tijd gebonden zijn aan begeleiding in de omgang.

Deel deze pagina:                                                                                                                           Terug naar Personen- en Familierecht