Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen kosteloze rechtsbijstand krijgen in geval hun kinderen uithuisgeplaatst zijn en als zij te maken hebben met een procedure over gezagsbeëindiging. Op initiatief van de minister voor Rechtsbescherming hebben de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse orde van advocaten samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe rechtsbijstandsregeling vormgegeven. Deze treedt op 1 juni 2022 in werking en geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

 

Kosteloze rechtsbijstand

De regeling is speciaal voor gedupeerde ouders in de herstelregeling kinderopvangtoeslag die te maken hebben met een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel en bij gezagsbeëindiging. Zij kunnen zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op het terrein van het civiele jeugdrecht of het personen- en familierecht. Dat kan voor zaken gestart vanaf 1 januari 2022 of lopende zaken voor 1 januari 2022 waar nog juridische werkzaamheden voor moeten worden verricht.

In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

De regeling geldt bij:

  • Procedures over een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel. Daaronder wordt verstaan procedures omtrent een aanvraag voor een machtiging uithuisplaatsing, verlenging van de uithuisplaatsing en verzoeken tot verkorting of beëindiging van de uithuisplaatsing.
  • Procedures over gezagsbeëindiging. Daaronder wordt verstaan aanvraag tot beëindiging van het ouderlijk gezag en verzoeken om herstel van het ouderlijk gezag.
  • Procedures over de mate van omgang en/of contact tussen een ouder en een uithuisgeplaatst kind waarbij Jeugdbescherming/GI of de Raad voor de Kinderbescherming wederpartij zijn.
  • Procedures rondom het blokkaderecht van pleegouders.
  • Beroep en hoger beroep in voorgenoemde zaken.

De regeling geldt tot 31 december 2024 (conform de HKT-regeling). De datum van indiening van de aanvraag is leidend.

Wanneer kunt u als advocaat diensten verlenen binnen deze regeling?

Advocaten dienen ingeschreven te staan voor specialisatie civiel jeugdrecht of personen- en familierecht. Als u bent ingeschreven bij de Raad met de specialisatie personen- en familierecht, dan dient u tevens in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het verzoek minimaal vijf zaken per jaar op het terrein van uithuisplaatsingen afgerond te hebben. Het is niet noodzakelijk dat deze advocaten ook werkzaam zijn binnen de bestaande Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag (HKT).

De verdere voorwaarden waaraan u moet voldoen om binnen deze regeling rechtsbijstand te kunnen verlenen, leest u in de subsidieregeling (onder bijlage 1 deelnamecriteria, art. 1), te vinden op de pagina over de regeling op onze website.

Hoe geeft u zich op?

Heeft u interesse om deel te nemen en voldoet u aan de in de regeling gestelde deelnamecriteria? Dan kunt u zich aanmelden via herstelregeling@rvr.org. Geef in uw mail aan dat u aan de Subsidieregeling rechtsbijstand procedures rondom uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging minderjarigen voor gedupeerde ouders herstelregelingen kinderopvangtoeslag wilt deelnemen en verklaar dat u aan de voorwaarden voldoet.

Matchingsproces

Met een speciaal aanvraagformulier en de schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst/toeslagen dat hij of zij gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire, kan een gedupeerde ouder zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze regeling. Hierna kunnen wij een match maken met een aan de regeling deelnemende advocaat door de rechtzoekende een keuze te geven uit door de Raad voorgestelde advocaten. De door de rechtzoekende gekozen advocaat wordt toegevoegd.

Voorkeursadvocaat

Heeft de gedupeerde ouder bij de eerdere uithuisplaatsing een advocaat op basis van een toevoeging gehad, dan kan de Raad deze als voorkeursadvocaat benaderen en toevoegen. Heeft de rechtszoekende op het moment van inwerkingtreding van deze regeling al rechtsbijstand van een advocaat in het kader van HKT, dan voegt de Raad deze advocaat, dan wel de kantoorgenoot toe (mits deze voldoet aan de criteria als gesteld in de regeling)

Vergoedingen

De vergoeding voor de werkzaamheden binnen deze regeling is gelijk aan de vergoeding voor de reguliere toevoeging (P043).